Sportcomite

Samenstelling Sportcomité

Vaste leden:

 • Voorzitter,
 • Clubmanager,
 • Pro,
 • Greenkeeper

Verkiesbare leden:

 • Jeugd Captain,
 • Youngster Captain,
 • Ladies Captain,
 • Interclub Captain,
 • Senior Captain,
 • Starters Captain,
 • Leden van de sportcommissie (max.3)

Samenstelling bestuur van het sportcomité:

Het bestuur van het sportcomité bestaat uit:

 • De afgevaardigd bestuurder(s) van Golf Management
 • En/of de bestuurder(s) van Golf Promotion
 • Het sportsecretariaat:
  • Captain: verkozen door het sportcomité
  • Vice – Captain: verkozen door het sportcomité
  • Secretaris: verkozen door het sportcomité

De verkiesbare leden kunnen zich kandidaat stellen en worden  gekozen door het sportcomité. Jaarlijks is er een periode  voorzien (b.v. september, 30 dagen)  om kandidaturen naar voren te schuiven om lid te worden van het sportcomité.  Medio oktober wordt het sportcomité samengesteld voor het daarop volgende jaar (na stemming).  Het sportcomité verkiest het sportsecretariaat.

Elk mandaat binnen het sportsecretariaat is geldig voor een periode van 2 jaar. De mandaten zijn herkiesbaar voor 2 jaar, met een maximum van een totale periode van 4 jaar. Er moet minstens 1/3 van het sportsecretariaat vernieuwd worden. (indien haalbaar)

De leden van het sportcomité zijn gekozen voor 1 jaar, deze zijn herkiesbaar voor 1 jaar.  Hier staat geen maximum op. Herverkiezingen voor om het even welk mandaat kunnen enkel plaatsvinden na een positieve evaluatie door het clubbestuur.

Taken en verantwoordelijkheden

CAPTAIN

 • Hij zit het sportcomité voor
 • Hij is verantwoordelijk voor het naleven van de golfregels bepaalt door de R&A en het RIO.
 • De Captain verzorgt de contacten tussen verschillende clubs .
 • Vertegenwoordigt de club bij de federaties inzake golfregels.
 • Motiveert de leden van de club om aan wedstrijden deel te nemen.
 • De captain beslist over het qualifying zijn van een wedstrijd op advies van de wedstrijdverantwoordelijke en/of de bestuurders van de club.
 • Kan handicaps aanpassen
 • De captain stuurt  een week voor aanvang de agendapunten door voor bespreking op het sportcomité en vraagt om bijkomende agendapunten naar voor te schuiven.
 • De captain verzamelt alle agendapunten en stuurt de agenda de dag voor aanvang van het sportcomité door naar leden van dit comité.  Het sportcomité zetelt maandelijks  in het golfseizoen

GROEPSCAPTAIN

 • Staat in voor de planning van de groepsactiviteiten van deze groep en communiceert deze naar de captain, vóór publicatie van de activiteitenkalender.
 • Is verantwoordelijk voor alle activiteiten van de groep en duidt een plaatsvervanger aan bij afwezigheid. (uit het sportcomité of uit de belangengroep )
 • Elke groepscaptain kan ook een groepscomité samenstellen om de geplande activiteiten in goede banen te leiden.
 • Elke groepscaptain tracht ook deel te nemen aan de federale wedstrijden georganiseert voor zijn/haar respectievelijke groep.
 • Kan geen handicaps aanpassen
 • Is verantwoordelijk voor het communiceren van zijn activiteiten in i-pass, i-tee en de digitale kalender van AGS.

SPORTSECRETARIAAT

 • Het sportsecretariaat doet de samenstelling van de wedstrijdkalender na consultatie van het sportcomité/ledenenquête. Het sportsecretariaat vaardigt voor elke wedstrijd een wedstrijdverantwoordelijke af.  De wedstrijdverantwoordelijke kan ook van buiten het sportsecretariaat (maar wel lid van het sportcomité)  komen indien er kandidaten zich aandienen.
 • Het sportsecretariaat doet de sportieve voorbereiding, de opvolging en de nazorg van de wedstrijden georganiseerd door AGS.

WEDSTRIJDVERANTWOORDELIJKE

 • De wedstrijdverantwoordelijke is verantwoordelijk voor zijn wedstrijd.  De startlijst wordt max. 2 dagen voor aanvang  van de wedstrijd afgesloten, tenzij voorafbetaling mogelijk is.  Het opmaken van de startlijst, drukken van de scorekaarten en ingeven van de scores behoort tot de verantwoordelijkheden van de wedstrijdverantwoordelijke.  Hiervoor stelt de club laptops ter beschikking, die op verplaatsing kunnen gebruikt worden.
 • De wedstrijdverantwoordelijke is verantwoordelijk voor het uitdelen van de scorekaarten, Marshallen tijdens de wedstrijd en ingeven van de scorekaarten.  Hij staat ter beschikking van de spelers voor, tijdens en na de wedstrijd.
 • De wedstrijdverantwoordelijke ontvangt zijn greenfee voor de AGS wedstrijd waar hij meespeelt.
 • De wedstrijdverantwoordelijke informeert bij de Clubmanager of de wedstrijd gesponsord is en of er speciale afspraken gemaakt zijn met de sponsor.

SPONSORS

 • Sponsors dienen steeds gecontacteerd worden door de clubmanager.  Voor gesponsorde wedstrijden worden alle modaliteiten met het clubmanagement besproken.
 • Voor sponsoring van wedstrijden worden ook gestandaardiseerde sponsorovereenkomsten afgesloten (geldig voor alle sponsors).
 • Indien er zich sponsors voor groepswedstrijden aandienen, dienen de sponsors een positieve evaluatie te verkrijgen van het clubbestuur.  Sponsoring van groepswedstrijden kan enkel in natura.  B.V. prijzen voor een prijzentafel.  Affiches met sponsorlogo’s moeten kunnen worden verantwoord in het kader van het sociaal economische aspect.

SPORTCOMITÉ

 • Het sportcomite staat in voor het naleven van de golfregels volgens de R&A en het RIO van de club.
 • Daarnaast organiseert het sportcomité golfwedstrijden op Ags en op verplaatsing.  Het sportcomité ondersteund de begeleiding naar spelers in het behalen van hun GVB en de verdere stappen tot het behalen van de handicap 36. Dit volgens de richtlijnen van de federatie en met transparante basis.  Het verder ontwikkelen en opvolgen van een degelijke begeleiding van de spelers behoort mee tot de ondersteunende activiteiten aan het management.
 • Door dit regelmatig overleg krijgen alle leden van het sportcomité een inzicht over het reilen en zeilen van de sportieve activiteiten en kunnen de groepscaptains ook een vertegenwoordiging zijn van het sportcomité naar hun respectievelijke doelgroepen.

SECRETARIS

 • De secretaris coördineert de jaarlijkse activiteiten gerelateerd aan het golfspel.
 • De secretaris coördineert de sportactiviteiten op AGS die niet ingericht zijn door een groepscaptain.  B.v. recrutering en communicatie vrijwilligers, zoals b.v. bij  sportsnoepdag, bring a friend,beat the pro, putting kampioenschap.. .De secretaris zorgt ervoor dat er iemand beschikbaar is voor de  prijsuitreiking,  verdeling scorekaarten,  bepalen en uitleggen van de spelformules  van deze activiteiten.
 • Hij/zij coördineert b.v.  golfsessies voor gemeentelijke sportevenementen, zoals Seniorensportdag en Sportsnoepdag voor de scholen.
 • De secretaris is ook verantwoordelijk voor de prijsafspraken met de andere clubs.  Bij onterechte greenfeeprijzen (b.v. werkzaamheden aan de baan) of onvoorziene omstandigheden zal de secretaris in overleg met de wedstrijdverantwoordelijke de bezochte club contacteren.
 • De secretaris vertegenwoordigt de club op de federale bijeenkomsten.
 • De secretaris coördineert de subsidiedossiers naar de gemeente Aartselaar en sportfederaties.
 • Concreet betekent dit:  opvragen en verzamelen van de nodige documenten, dossier samenstellen, inhoud bespreken met de gemeentelijke sportdienst en financiële dienst en verder opvolgen tot betaling.
 • De secretaris is de afgevaardigde van AGS in de sportraad van de gemeente Aartselaar
 • De secretaris is verantwoordelijk voor de financiële afhandeling en zal erop toezien dat de wedstrijdbijdrage correct wordt toegepast.  (zoals b.v. bij gesponsorde wedstrijden).
 • Maken van prognose ivm de inkomsten en uitgaven van de wedstrijdkalender, om deze verder te gebruiken als basis voor het bepalen van de wedstrijdbijdrage in samenspraak met het sportsecretariaat
  Beheer, aankoop en opvolgen van de wedstrijdbons over het ganse seizoen
  Aanmaken van pakket wedstrijdbons voor de wedstrijden in functie van het aantal deelnemers per categorie en dit in overleg met de collega’s van het sportsecretariaat
  Opvolgen en controle van de gemaakte afspraken met andere clubs ivm de wedstrijden van de kalender
  Bijhouden en controle van de wedstrijdbladen
  Noot: Deze taken zijn supplementair op taken die nodig zijn voor het opstellen van de kalender, het organiseren van de wekelijks terugkerende midweek- en weekendwedstrijden, seniorenontmoetingen, senioren uitstap, enz.

Leden van het Sportcomité kunnen ondersteunend werken:

 • Coördinatie marshaldienst
 • Coördinatie vrijwilligers
 • Assistentie redactie AGS gazet
 • Aansturen van de manier waarop spelers worden aangesproken, b.v. “controle” uitoefenen op “zwartspelers”
 • Begeleiding van de Final course deelnemers
 • Communicatie:
 • Putting competitie
 • AGS specials
 • Beat the pro
 • Coördineren van de communicatie van clubhuisactiviteiten b.v. racletteavond, winterbarbecue, aankleding tent,..